ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 14 January 2020 ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ၵျွင်းသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ (ၵျွင်းလူင်) ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 January 2020 တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 20 January 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်သွၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 : 30 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 : 00 မူင်း မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢမ်ႇယွမ်း (45) ၵေႃႉသေ ၶူးသွၼ် ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းသႅင် ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇဝွတ်ႈဝၢႆးၼႆသေ လုင်းသြႃႇၸၢႆးလၢဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃးပၵ ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢႆးႁဵင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၼမ်ႉၶူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဝႃႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၸတ်းႁဵတ်းယူႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တႄႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁူႉၸၵ်းၵႃႈၶၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈႁူႉၸၵ်းပႃး ၵႃႈၶၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇ တႆးလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁူႉမေႃ လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇသေ ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢၼ်ၶူးမေႃတႆးၶဝ် တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ပၵ်ႉလိၵ်ႈၵဝ်ႇမွၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း