ပၢင်ၵုမ်ပၢတ်ႈ ၵႅမ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 January 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ဢူးယႄးၼၢႆႇ ၵႅမ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ပၢတ်ႈ တီႈႁူင်းယႃၵဝ်ႇ လုမ်းၵႅမ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၶဵတ်ႇမၢႆ(3) ၽၵ်းတူပႃႇလႅင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢူးယႄးၼၢႆႇ လႄႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်းတဵင်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တႃႇလူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ တွၼ်ႈပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်းတဵင်းလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇထိင်းသိမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းၸုမ်းၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၼၼ်ႉ တေဢဝ်ၵူၼ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၼႃး၊ ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉႁၼ် လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေဢူးဝိၼ်းမိၼ်းတဵင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉ ဢူးယႄးၼၢႆႇသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း လႄႈ ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် တႃႇတိုတ်းယႃႈပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸပ်းယႃႈသေ ပၢင်သွၼ် တေတႄႇပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 January 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈသင် သင်မီးၽႂ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသွၼ် ၸွမ်းၵေႃႈ လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢႅဝ်ႇလႄႇ လႄႈ ႁူင်းသဝ်းၵေႃႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝႃႈ တႃႇတေႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မိူင်းႁဝ်းဝဵင်းႁဝ်း လူဝ်ႇမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယုၵ်ႉယၵ်းၶဝ်ပႅတ်ႈဝူၺ်ႇၼႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈႁွင်ႉၼမ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁင်ႈဝူၺ်ႇၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းသၽႃႇဝ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈၾိင်ႈငႄႈၽိုင်ႈထုင်းသၽႃႇဝ ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၶွင်မိူင်းႁဝ်း ႁၢႆၵႂႃႇၼမ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆႉ မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈလၢႆပီႊမႃး ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ တေယွမ်းလူင်းသေ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေလူတ်းယွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၶဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇသေ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ တေၵုမ်းထိင်းထတ်း တူၺ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ၊ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇလႂ်၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လႂ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်/ထဝ်ႈၼႃး၊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း