ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊတေၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယူႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၼၼ်ႉ ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ သွင်ၽၢႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 30 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ထၢမ်တွပ်ႇႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်တႅမ်ႈတၢင်ႇပႃး ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် NRPC ဝႆႉယူႇမိူၼ်ၵၼ်။

ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO (10) ၸုမ်းၵေႃႈ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၼႆႉႁႂ်ႈလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး ၸုမ်းဢၼ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼၢႆႇဢွင်ႇမငေး တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ− ယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်း (10) ၸုမ်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ် ၸွမ်းယူႇ၊ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇၽိတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်တေတႅပ်းတတ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO/KIA) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7 Day News ၼၼ်ႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ တေတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၶိုၼ်ႈယူႇႁိုဝ်ၼႆယူႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ တေဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းဝ UWSP/UWSA ၊ သိုၵ်းၶၢင် (KIO/KIA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး (NDAA/ESS) ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) သေၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ သၢမ်ပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCA-S EAO လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယူႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် ပေႃးတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းၶႄႇ လႆႈယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ငူပ်ႉငီႉပၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (7) ၸုမ်း ပဵၼ်ၶႅၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊယူႇမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း