ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) တႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 19 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႄႈ လုင်းၸၢႆးၼုတ်း (ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ) ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ−1 ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) လႆႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) တင်းသဵင်ႈသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ− “NCA ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းၶေႃၶေႃၵူၺ်း မၼ်းပႃးတႃႇၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ လူၺ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ မီးပႃးၶၵ်ႉၵၢၼ်လႄႈ ၵေႃႇမတီႇ တႃႇလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး တူၺ်းၸွမ်း ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း မၼ်ႈၵိုမ်းယူႇ၊ ၼႂ်း NCA ၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉ မီးသုၼ်ႇမူၼ်ႉမႄး၊ ထႅမ်ထွၼ် ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တႅမ်ႈၼႄဝႆႉ၊ တေမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇၵမ်းၶၵ်ႉၶၵ်ႉသေ ၽွတ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸွမ်းၼင်ႇ NCA ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၽူႈတၢင်တူဝ် NCA-S EAO၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 300 ပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်းသေ ၼႂ်းသၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ  တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPDJC) လႄႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် တႃႇမူၼ်ႉမႄး ၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း (JMC) ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3) ဢၼ်မီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ (3) ၶၵ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶၵ်ႉထီႉ (1) ပဵၼ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်မူႇပိူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) 15 ၶေႃႈ၊ ၶၵ်ႉထီႉ (2) ႁူဝ်ၶေႃႈလူင် 8 ဢၼ် လွင်ႈတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဝၢႆးပီႊ 2020 သဵင်ႈ၊ ၶၵ်ႉထီႉ (3) ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမူႇပိူင် ၾႅတ်ႇတရႄႇ 5 ၶေႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်း ၶႅၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ (700) ပၢႆၼႆသေတႃႉ ပီႊ 2020 ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ လႆႈလူတ်းယွမ်း ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ သၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း