ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 −14 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ထိုင် 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်း တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA  သွင်ၽၢႆႇတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တေႃႇၸေႃးမျႃႉယႃႇၸႃႇလိၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ− ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊၼႆႉၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၼႄႉၼမ်းၼၼ်ႉဝႆႉသေ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မွၵ်ႈ 700 ထိုင် 1,000 ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တေလူတ်းယွမ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း သၢမ်ပုၼ်ႈ သွင်ပုၼ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လူတ်းယွမ်း သၢမ်ပုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈ၊ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ လူတ်းယွမ်း သၢမ်ပုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇ NCA-S-EAOs ၵေႃႈ တေလူတ်းယွမ်း သၢမ်ပုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉတႄႉ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) သွင်ၽၢႆႇယၢမ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ဢၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (5) ဝၼ်းသေတႃႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်းၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ငူပ်ႉငီႉၶေႃႈဢၼ်တေ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ (3) ပွၵ်ႈယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၊ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 July 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ  NCA မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်း FPNCC ဢၼ်ၸုမ်းဝ (UWSA) ဢွၼ်ႁူဝ်တင်း (7) ၸုမ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းယူႇ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးဝႆႉၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း (6) လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈသေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းပီႊပၢႆယဝ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း