ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ 10 မိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 9 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ 10 မိူင်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်တၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး (Video Conference Online) ဝၢႆးသေ မိူင်းၶႄႇလႆႈၽိုၵ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ႇ တီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ 10 မိူင်း
Southeast Nations ASEAN countries in Hanoi, Vietnam September 9, 2020. VNA via REUTERS

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႆႉၽွမ်းၽႄးဢူဝ်း (Mike Pompeo) လႄႈ ၽၢႆႇၶႄႉၶဵင်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝၢင်ႇယီႇ (Wang Yi) ဢၼ်ပဵၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႈ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ဢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ 10 မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်သွင်မိူင်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈထဵင်ၵၼ်ၵႂႃႇမႃး ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၶဝ်သွင်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်လၢႆ ပွတ်းၸၢၼ်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ငဵၼ်သူၼ်းၾုၵ်း (Nguyen Xuan Phuc) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၵူႈမိူင်း လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ လႄႈ လူႉသုမ်းၼမ်တႄႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢိင်ႇၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်သေပဵၼ်ၼၼ်ႉ လႄႈ  ငဝ်းလၢႆးပၢႆး မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉၼၼ် မုင်ႇမွင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းႁူမ်ႇငမ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လွင်ႈဢၼ် ၶႄႇ လႄႈ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ မီးပၼ်ႁႃၵၼ် တီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢၼ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းသွင်မိူင်းၼႆႉ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈဝဵင်းလူင်ႁႃးၼွႆး မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ ၼိဝ်ႇၶလီးယႃး (Nuclear) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  တေဝႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈယႂ်ႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸုမ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဝႃႈ မႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင် ဢၼ်ပဵၼ် ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ တေၸႂ်ႉပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈဢၼ်သေ တွပ်ႇတူဝ်ႉထဵင်ၵၼ်ၵႂႃႇမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃ မႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင်သွင်မိူင်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈတႄႇပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႄႈ လွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈပႃး မၢႆမီႈဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸႂ်ႉ တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၼၼ်ႉသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ ၸၢင်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇတီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ်မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇၼႆႉ တင်ႈၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈမႃးယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႄႈ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇသေ ၸႂ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇလွင်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ယင်းပႆႇမီးၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ သိုပ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈၶႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း