ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ 1 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း TNLA, AA, MNDAA တင်း ၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ NSPNC ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈယိုၼ်ႈလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းၶႂ်ႈဢုပ်ႇၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းထႅင်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) တီႈမိူင်းလႃးသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တေပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယႃႇပျေႉ (ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း)၊ ၸွမ်သိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး၊ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းမျႅတ်ႉသူၺ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်  လႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းသမ်ႉ တေမီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢႆႇသုၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း AA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ၼႂ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၼၼ်ႉ တေပႃးဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈၾႅတ်ႇတရႄႇ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ လွင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ထႅင်ႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  လႆႈဢုပ်ႇၵႂႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ၊ ႁႂ်ႈပူတ်းပၼ်လွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉမူဝ်ႇၶႃႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၵျီႇမျိၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မိတ်ႉသတႃႇ ၵေႃႇပၢဝ်ႇ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸႄႈမိူင်းယူႇၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄ ဢမ်ႇၶဝ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ လႄႈ လႆႈသိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 2 May 2023 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း