ပၢင်ၵုမ်သၽႃးတေတႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ဢၼ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶတ်းလိူၵ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းသၽႃး လႄႈ ဢၼ်တေမၵ်းမၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းတႄႇၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵေႃႉမႂ်ႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵေႃႉမႂ်ႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵတိၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ၊ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႇမတီႇၼႂ်းသၽႃး  လႄႈ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ပၼ်တီႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေလိူၵ်ႈတၢင်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ယိုၼ်ႈတၢင်ႇထိုင်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈပႆႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၼၼ်ႉ ၽူႈဢၼ်တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူႈၵေႃႉၼႆလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵေႃႉမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် သၽႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉ လူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်း ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းလိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 24 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီႊ 2020 ၼႆႉ တီႈၼင်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး (396) ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး (33) ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး (15) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈဢၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 လႄႈ တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼႆႉၵေႃႈမီးၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼိုင်ႈၶိုင်ႈပၢႆၼႆၸိုင် ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း