ပၢင်ၵုမ်သၽႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၽိုၼ်မူၼ်ႉမႄးဢၼ်ပႃႇတီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမူၼ်ႉမႄး မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး ၽိုၼ်မူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ၵျၢမ်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ ၸုမ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၽိုၼ်မူၼ်ႉမႄးဢၼ်ပႃႇတီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇထိုင်လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ၵျၢမ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 3 March 2020 ၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ 22 ၵေႃႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇထိုင်တီႈ သၽႃးၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈ 2008 ၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢၼ်မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 45 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ ၶေႃႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ၵျၢမ်း 3,765 ၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်−SNLD) တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ 1,112 ၶေႃႈ လႄႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ 865 ၶေႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 3 March ၽိုၼ်မူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ၵျၢမ်းတင်းမူတ်း 142 ၽိုၼ်ဢၼ် တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉတီႈသၽႃးၼၼ်ႉ ၽိုၼ်မူၼ်ႉမႄးပိူင်ၵျၢမ်းၶွင် ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ ၽိုၼ်မူၼ်ႉမႄး 114 ၽိုၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပႃးမႃးတင်းမူတ်းသေ ဢၼ်ပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တၢင်ႇထိုင်သမ်ႉ ဢမ်ႇပႃးမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လုင်းၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7Day ဝႆႉဝႃႈ−  ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈ ဢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇပႃး ၶေႃႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ၵျၢမ်း ဢၼ်ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈတၢင်ႇထိုင်ဝႆႉသေၶေႃႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ ၶေႃႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈ 1,112 ၶေႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇၶိၼ်ႇၸေႃးဝေႇ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ − ၼႂ်းၽိုၼ်မူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ၵျၢမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽိုၼ်မူၼ်ႉမႄး ဢၼ်ၸုမ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇတၢင်ႇထိုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးမႃးသေၶေႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆသေ ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၽိုၼ်မူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ၵျၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 3 March 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထီႉႁႃႈ ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးၽိုၼ်မူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ၵျၢမ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ 149 ၵေႃႉတၢင်ႇထိုင်ဝႆႉသေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ 100 ပၢႆ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမူၼ်ႉမႄးတၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေ  ယင်းတိုၵ်းၵိုတ်းဝႆႉယူႇ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ 40 ပၢႆဢၼ်လူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းမူၼ်ႉမႄးတၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − 7Day News
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း