ပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မၵ်းမၼ်းပၼ် လွင်ႈတေဢမ်ႇလိူၵ်ႈတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼမ်သေ မၵ်းမၼ်ႈပၼ် လွင်ႈၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇထတ်းထွင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 December 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လွင်ႈလိူၵ်ႈတူဝ်တႅၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ဢၼ်တႃႇလီပၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉယိပ်းၵမ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ တေဢမ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈတူဝ်တႅၼ်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၢၼ်ႇ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ဢိင်ႇၼိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈပဵၼ် တူဝ်ႇတႅၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၽွင်းတၢင်ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇသေ သိုပ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၽွင်းတၢင်သွင်မိူင်းၼႆႉ ပႆႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 February 2021 ၼၼ်ႉ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပဵၼ်ၽူႈႁၵ်းလင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇသိုၵ်း မႃးတႅၼ်းတီႈယူႇ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်းပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း