ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း NATO ပႆႇတူၵ်းလူင်းလႆႈ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇ−ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း

ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေႁပ်ႉ သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇလႄႈၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NATO ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသင်လႄႈ တေလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း တူႇရၵီႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) တူႇရၵီႇ လၢတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်ပရၢတ်ႉသႄႇလ် Brussel မိူင်းပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇ ၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တူႇရၵီႇ လႄႈ ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ−သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႃႇၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NATO ၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈလႄႈ  တီႈပၢင်ၵုမ်ၽူႈ ၼမ်းသုင်သုတ်း NATO ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29-30 June 2022 တီႈ ဝဵင်းလူင်မႅတ်ႉတရိတ်ႉ Madrid မိူင်းသပဵၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႈတႃႇမၵ်းမၼ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တူႇရၵီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတီႈ သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇလႄႈ NATO လူၺ်ႈလွင်ႈတွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ တူႇရၵီႇလႆႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်ႇယွၼ်းၶဝ်ႈပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NATO ၼႆႉ  ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼင်ႇဢၢင်ႈဢၢၼ်းလႄႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ လွင်ႈမႆႈၸႂ်တီႈတူႇရၵီႇၼၼ်ႉသေၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တူႇရၵီႇမုင်ႈမွင်းဝႃႈ သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇတေႁဵတ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းၵေႃႉၵၢၼ်ႁၢႆႉ PKK ၼႂ်းမိူင်းသဝိတ်ႇတဵၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ တႃႇပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NATO ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ လွၵ်းလၢႆးလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇလႄႈ သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်ႇယွၼ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NATO တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်း မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NATO ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ် တူႇရၵီႇဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇလႄႈ သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇ ၵၢၼ်တေႃႉၶဝ်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတူႇရၵီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း