ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီႊ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 75

ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီႊ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(UN) ပွၵ်ႈၵမ်း 75 ဝၼ်းထီႉ 15-30 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ထိုင် လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ 

ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီႊ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 75 ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်းသေ  ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 ထိုင် 26 လႄႈ ဝၼ်းထီႉ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2020) ၼႆႉလႆႈၸႅၵ်ႇပဵၼ် ဝၼ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်မီးၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းလႄႈ တေဢၢၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃး လွင်ႈဝႃႈ ၸွင်ႇတေမၵ်းမၼ်ႈႁႂ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 2 လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း (2 October 2020) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈမၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး (the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) ဝႃႈၼႆ။

General Assembly Seventy-third session Informal Briefing by the Secretary-General on his Priorities for 2019

ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈမွၵ်ႈလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ယိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၵေႃႉလႄႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ဢၼ်လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်သေ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊလူင် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇၼႅတ်ႈၵုမ်းထိင်းၶိုၼ်း လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၼႂ်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႂ်ႈလႆႈသေ ပိုၼ်ၽႄႈပၼ်ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈတီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ တေလႆႈဢိင် ၼိူဝ်ၶပ်ႉမၢႆ တႃႇပီႊ 2030 မီးၼၼ်ႉ  လူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုၼ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီႊ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ၶႄႇတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်တင်လုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႆႈၵၢဝ်ႇၼႄးၶႄႇဝႃႈ ၶႄႇတင်ႈၸႂ် ပွႆႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉ ၽွၼ်းယွၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေလႆႈလၢတ်ႈႁႂ်ႈၶႄႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း (3 November 2020) ၼႆႉ တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇလႄႈ ယူႇတီႈတူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ  လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵူႈလၢႆးတၢင်း ႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးၶႄႇ သူၼ်းတုမ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းတေပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇမၼ်းၼၼ်ႉယူႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီႊ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 75

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈတႄႇၽႄႈလၢမ်း တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈႁၢင်ႈပီႊ2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈတၢင်ႇလွင်ႈသေ ႁႃၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီသႂ်ႇတူဝ်မၼ်းမႃးယူႇတႃႇသေႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၽူႈၼမ်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီႊ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉသေ မီးမိူင်း 127 မိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ လႆႈသူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သူင်ႇပႃးၶလိပ်ႉဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၵႂႃႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီႊ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 75 ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − UN, CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း