ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 January 2020 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) တီႈႁူင်းသဝ်း (Horizon Lake View Hotel) ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၼႃႈၵၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ႁူဝ်ပီႊမႂ်ႇ 2020 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ်ၸိူင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈမီးမင်ႇၵလႃႇလီတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်ၵုမ် (JICM) လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလူင်ႈၼႃႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 22 December 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ တမ်းဝၢင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈပေႃးတေပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း (8) ၼႆႉ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ  လီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ ၊ တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း (8) ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီ ႁၢင်ႈႁႅင်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ၊ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် (JICM)  ပွၵ်ႈၵမ်း (8) သေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈလီ ၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းငိၼ်းထွမ်ႇယူႇ ၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃး တေသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈတင်းၼႃႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ် (PPST) ၼႆႉသေ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈၽွင်းလီ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၼႃႈၵၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် (JICM) ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်းၼႃႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတမ်းဝၢင်းလႆႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း သွင်ၽၢႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေတမ်းဝၢင်းၵႂႃႇတင်းၼႃႈၼႆႉ တေလႆႈငမ်ႇၵၼ်တင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ မီးယူႇယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈယိူင်းမၢႆလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) မီးၼၼ်ႉ တေလႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းသေဢမ်ႇၵႃး ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေငမ်ႇၵၼ်တင်း ယိူင်းမၢႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၊ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း