ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 35 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းထႆး

ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 35 တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3−4 November 2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 4 ၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ ၊ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃးၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵူၺ်း ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၊ ဢိၼ်ႇတီးယႃး လႄႈ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႁင်းၶေႃၶေႃ တၢင်းၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၶဝ် ဝၢႆးပၢင်ၵုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၊ လွင်ႈထိင်းသိမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၊ ပၢႆးသၢႆႈ ၊ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 November 2019 ၼႆႉၵေႃႈ မီးပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇတၢင်း ဢိၼ်ႇတီးယႃး လႄႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇတၢင်း မိူင်းၶႄႇၶဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်တုမ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်း ဢိၼ်ႇတီးယႃး မူဝ်ႇတီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊ လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈ လွင်ႈပွင်သၢင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီးယႃးမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸွမ်းၽွင်ႈလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇတၢင်းၸွမ်ၽွင်းလူင် မူဝ်ႇတီႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢိၵ်ႇတၢင်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းယူႇၼႆလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၵေႃႈ တေမီး ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၶျၢၼ်ႇဢူဝ်းၶျႃး ၊ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းပရူႇၼၢႆး သူႇလတၢၼ်ႇႁႃႇၵျီႇ ႁႃႇသႃႇၼႄႇ ပူဝ်ႇၵီးယႃး ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး မိတ်ႉသတႃႇ သမ်ႇတႅတ်ႉ ဢႃႇၶႃႇမူဝ်ႇႁႃႇ သီႇၼႃႇပႃႇတၢႆးတႄႉၶျူဝ်ႇႁုၼ်ႇသိၼ်ႇ ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ မိတ်ႉသတႃႇ လီသျၢၼ်ႇလူင်း ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၽိလိတ်ႉပိင်း ရူဝ်ႇတရီႇရူဝ်ႇ တူႇတႃႇတေး ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး မိတ်ႇသတႃႇ ၵျူဝ်ႇၵူဝ်ႇဝီႇတူဝ်ႇတူဝ်ႇ ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းလၢဝ်း မိတ်ႉသတႃႇ ထွင်ႇလူၼ်းသီႇသုလိတ်ႉ ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းမလေးသျႃး တွၵ်ႇတႃႇ မႁႃႇၸီႇယႃႇမူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ငူႉယိၼ်ႇသႂၼ်းၽူႉ ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႇဢွင်ႇသၢမ်းသုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၵုၼ်ဢေးသျႃး လႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီယၼ်ႇ လႄႈ ၶႅၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − Myanmar State Counsellor Office
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း