ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) သိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) သိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 12 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵေႃႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေသိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလူင်ႈၼႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း  ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (JICM) တီႈႁူင်းႁေႃး သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ၼေႇပျီႇတေႃႇၵႂႃႇ ပဵၼ်ဝၼ်းထီႉ 3 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း