ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် (NCA) ပွၵ်ႈၵမ်း(4) ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13 January 2020 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ NCA-S EAO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် (NCA) ပွၵ်ႈၵမ်း (4) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် (NCA) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇ ပီႊပၢႆၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း (8) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 January 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ်ယဝ်ႉလႄႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တႃႇသိုပ်ႇၵႂႃႇတင်းၼႃႈ ၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇၸိုင်ႈမိူင်း ၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ သေဢမ်ႇၵႃး တႃႇမူၼ်ႉမႄးမူႇပိူင် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးတေၶဝ်ႈပႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် January 2020 ၸမ်သဵင်ႈၼႆႉ တေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ လွင်ႈတၢင်းတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် (NCA) ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် လၢႆလၢႆၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း