ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 February 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 : 00 မူင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈႁူင်းႁေႃး သုၼ်ၵၢင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 February 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 18 February 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (14) ၵေႃႉ၊ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး ဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (9 ) ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသမ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ၊ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼွင်ႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်း တိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ သွင်ၽၢႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း (8) ၶေႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း (8)၊ လွင်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် (UPDJC)၊ လွင်ႈၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်ၵုမ်၊ လွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ (NCA-S EAO) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် ၵႂႃႇဝႃႈ ၶေႃႈလၢႆးငၢၼ်းသွင်ၽၢႆႇ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ (NCA-S EAO) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၵေႃႈ တေလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တမ်းဝၢင်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးမူႇပိူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ပေႃးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးလႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ တႃႇႁၢင်ႈႁႅင်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ Public Consultation လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသွင်ၽၢႆႇၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉသွင်ယဝ်ႉသေ မႅၼ်ႈၽွင်းယၢမ်းသွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်လႄႈ လွင်ႈဢၼ်သွင်ၽၢႆႇ ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပႆႇထုၵ်ႇလီဢဝ်မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းႁဝ်းၶႃႈသွင်ၽၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ပေႃးတေမီးၽွၼ်းလီၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ၊ ႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်၊ မူႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်၊ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇၸႂ်ဝႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေမီးၽွၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – NCA-S EAO
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း