ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23  June 2020 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃးသုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ မီးၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႆႈ 8 ၵေႃႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ Online Video Conference သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢုဝ်းငူပ်ႉငီႉသွင်ၽၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် မၵ်းမၼ်ႈလႆႈၶၢဝ်းယၢမ်း လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် UPDJC ၊ JICM လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဝႃႈၼႆ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိၵ်ႉပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ 3၊ လွင်ႈတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵမ်းၶၵ်ႉၶၵ်ႉ လႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ဝၢႆးပီႊ 2020 သဵင်ႈ၊ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇသေ ၶေႃႈဢၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵေႃႈမီး ၶေႃႈဢၼ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵေႃႈ မီးလႄႈ ပေႃးပၢင်ၵုမ်တၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 2-3-4 July 2020 ၼႆႉၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသွင်ၽၢႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5  ထႅင်ႈလႄႈ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈၼႆႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇတေမီးၽွၼ်းလီယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။   

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း