ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 January 2020 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း (5) ၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၼႆႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိၵ်ႉပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တမ်းဝၢင်းတပ်ႉလႄႈ တႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ သွင်ၽၢႆႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆ လႄႈ မူႇပိူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တမ်းဝၢင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမူႇပိူင် ၾႅတ်ႇတရႄႇသေဢမ်ႇၵႃး ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း (3) ၶၵ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တႃႇၵေႃႇတင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းလူင် (5) ပိူင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၽၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ သၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ တီႈလိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တမ်းဝၢင်းၵႂႃႇလႆႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႆႉ ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ဝႆႉၸႂ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းတေႃႇၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ပေႃးၼႆၸိုင် တေႁွတ်ႈထိုင်ပဝ်ႉမၢႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် (8) ၶေႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း (8) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉသေ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸႂ်ႉလၢႆးႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ် မူႇပိူင်လဵဝ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊၼၼ်ႉ တေလႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇပႃး၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ႁူဝ်းယွႆႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႅင်ႇဢွင်ႇမငေး ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း (5) ၶေႃႈ ၶေႃႈမၢတ်ႈမၢႆ (12) ၶေႃႈ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၼႆႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA)  ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸတ်းႁဵတ်း၊ ပေႃးၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ တေဝႆႉၶေႃႈလႂ် ပဵၼ်လၵ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 28 January 2020 ၼႆႉ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉႁဝ်းၶႃႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ  ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 January 2020 သေ ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 19 January 2020 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း ၼႆသေတႃႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် တမ်းဝၢင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းလႄႈ ပၢင်ၵုမ်လႆႈၵိုတ်း လိုဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 January 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း