ပၢင်ၵုမ် JMC-U ပွၵ်ႈၵမ်း 19 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ တႃႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (JMC-U) ပွၵ်ႈၵမ်း 19 ဢၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 July 2020 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းသေတႃႉ လွင်ႈသွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယွၼ်ႉဢွင်ႈတီႈတမ်းဝၢင်းတပ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသင်သေလွင်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ တႃႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (JMC-U) ပွၵ်ႈၵမ်း 19  ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မီးပီႊပၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Horizon Lake View ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းသေ  မီးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်း JMC-U ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် JMC-U ပွၵ်ႈၵမ်း 19 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၵုမ် JMC-U ပွၵ်ႈၵမ်း 19 ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ JMC တွၼ်ႈ 3 ဢိၵ်ႇ တွၼ်ႈ 4 ႁူမ်ႈပႃးတင်းလွင်ႈ JMC-S လႄႈ  ထိုင်တီႈ ပၢင်ၵုမ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉ မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၽၢႆႇၸုမ်း NCA-S EAO လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယဝ်ႉ သွင်ၽၢႆႇ ၸင်ႇၶိုၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 July 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်လႄႈ ၽၢႆႇ NCA-S EAO လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ သွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း 21 ၶေႃႈ၊ ၶေႃႈမၢတ်ႈမၢႆ 2 ၶေႃႈ ၼႂ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈတေပိုတ်ႇၸႂ်ႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ JMC ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း လႄႈ မၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ လွင်ႈတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ JMC ၊ လွင်ႈၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄး ToR လႄႈ SoP၊ လွင်ႈတႃႇတေၸၢင်ႈ ၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ် JMC-S ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်သေ ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ပီႊပၢႆ၊ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဝၼ်းဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် JMC-U ပွၵ်ႈၵမ်း 20 ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ် September 2020 ဝူင်ႈထူၼ်ႈ 2 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် JMC-U ၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ် September 2020 ဝူင်ႈထူၼ်ႈ 2 တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 20 သေ ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢၼ်တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီႉ 12 August 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် JICM လႄႈ ပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPDJC ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း