ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း (29) ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 February 2020 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (NCA-S EAO UPDJC) တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (NCA-S EAO UPDJC) ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PPWT) ၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NCA-S EAO UPDJC) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽေႃၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း (8) ၶေႃႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း (8) ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ် February 2020 ၼႆႉ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO တင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မီး (2) ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ် ပၢၵ်ႇပီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC၊ ပၢင်ၵုမ် UPDJC၊ ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇၵၢၼ်ငၢၼ်း WC၊ ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ND၊ ပၢင်ၵုမ် JMC ဢိၵ်ႇတင်း ပၢင်ၵုမ် JICM ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆ သွင်ၽၢႆႇတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း (29) ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလွင်ႈလူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇတေပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ပေႃးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးလႆႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ  ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉသေ ၵၢင်ၸႂ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ထတ်းသၢင်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃး တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ လႆႈလီၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းယူႇတီႈ UPDJC ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈ တႃႇတေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် UPDJC ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လူင်ႈၼႃႈႁႂ်ႈပေႃးတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ပေႃးပၢင်ၵုမ် UPDJC မီးၽွၼ်းလီၵေႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ဝႃႈၼႆ၊ တွၼ်ႈတႃႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း