ပၢင်ၵုမ် Online Video Conference ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် (NCA) ပွၵ်ႈၵမ်း 5

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် (NCA)၊ လူၺ်ႈပၢင်ၵုမ် Online Video Conference ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် (NCA) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3)၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇယၢမ်းလဵဝ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 လႄႈ လွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ယိုၼ်ႈထိုင်ၸုမ်း NCA-S EAO မိူဝ်ႈလိူၼ် May 2020 သဵင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉ လွင်ႈတေၶႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၼႂ်းလိူၼ် July 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3) လႄႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၶေႃႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်း NCA-S EAO ၼႆႉ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၸုမ်း NCA-S EAO တင်း (10) ၸုမ်း ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၵၼ်သေ  ၶိုၼ်းပွင်ႇလႅင်းထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် (NCA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ် Online Video Conference သေ ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း