ပၢင်ၵုမ် Online Video Conference ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (12/2020)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် Online Video Conference ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (12/2020) ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (12/2020) ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼိူဝ် Online Video Conference သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ဝၢႆးသေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ် PPST လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇတေတမ်းဝၢင်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တေၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေဢဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3) ပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသေ တမ်းဝၢင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇယၢမ်းလဵဝ် ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ယဝ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်းထိင်း ယူတ်းယႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢိၵ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေ သိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (4) တွၼ်ႈသွင် NCA-S EAO သေဢမ်ႇၵႃး ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈတမ်းဝၢင်းမူႇပိူင် ႁႂ်ႈပေႃးတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း    

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း