ပၢင်ၵုမ် Online Video Conference NCA-S EAO UPDJC ၸတ်းႁဵတ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (34)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် Online Video Conference ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (NCA-S EAO UPDJC) ပွၵ်ႈၵမ်း (34) ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (NCA-S EAO UPDJC) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ဝၢႆးသေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်း NCA-S EAO ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်းၵေႃႈ လႆႈထတ်းသၢင်ႈ ၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 5 ပီႊယဝ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းဝႃႈ ၽွၼ်းလီမၼ်းမီးသင် လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမၼ်းသမ်ႉမီးသင်ၼႆသေ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တေၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းတေႃႇၸုမ်းၼႆႉ တေၶိုၼ်းမႄးတမ်းဝၢင်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း ဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၸုမ်း NCA-S EAO ႁဝ်းၶႃႈသေ တမ်းဝၢင်းၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ပေႃးတေႁပ်ႉႁွင်းလႆႈလႄႈ ၶိုၼ်းဢဝ်ၶေႃႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈဢၼ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၼႆ လႄႈ တေလႆႈဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလီလီ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3) ပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသေ တေတမ်းဝၢင်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႄႈ ၸုမ်းလဵဝ်လႄႈသင် ၸုမ်းတေႃႇ ၸုမ်းလႄႈသင် ၼႂ်းၵႄႈ NCA-S EAO ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3) ၼၼ်ႉသေ လွင်ႈမူၼ်ႉ မႄးမူႇပိူင် တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵမ်းၶၵ်ႉၶၵ်ႉ လႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ဝၢႆးပီႊ 2020 သဵင်ႈ၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမူႇပိူင် ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၵုမ်းထိင်း ယူတ်းယႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆႉယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း