ပၢင်ၵုမ် PPST ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (23/2022) ဢၼ်မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (10) ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငၢမ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် (PPST) (23/2022) ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း 5-6 January 2022 ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online Video Conference သေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးလႅင်း လႄႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးဢူး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 6 January 2022 ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈလူတ်းယွမ်းလႆႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်း သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊ သမ်ႉၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းတိုၵ်းတေႃးသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၼ်မႃးလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ၊ ႁူပ်ႉတၢင်းတုၵ်ႉၶၵိၼ်းၸႂ် ပွႆႇၽႃႈႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ပၢႆႈၽေးယူႇသဝ်း ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸွမ်းဝတ်ႉၸွမ်းၵျွင်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇတင်းၼမ်သေ ဢၼႃႇၵၢတ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ PPST ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉ PPST ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းယွၼ်းသူး ပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ယၢင်ႈၶဝ်ႈၸူးလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႆႈဝႆးဝႆးလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ လႆႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ PPST ၵေႃႈ လႆႈတမ်းဝၢင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇပီႊ 2022 ယဝ်ႉသေ ဢိင်ဢဝ် ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်မိူင်း (7) ၶေႃႈသေယဝ်ႉ တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ PPST ၶတ်းၸႂ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

PPST သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တီႈလေးၵေႉၵေႃႇ မိူင်းယၢင်း လႄႈ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း