ပၢင်ၵုမ် (PPST) (15/2021) ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST (15/2021) လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online Video Conference ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (15/2021) ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 27 April 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PPST ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ  ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ  ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 April 2021 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ National Unity Government-NUG ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႆႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းယၢင်ႈပႆ ယၢင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇတိုၵ်းမူၺ်ႉလွၵ်းပိူင် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ႁႂ်ႈမူတ်းႁၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း တႃႇၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (NUG) ၼႆႉ ယူႇတီႈ PPST ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးသေ ႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၶေႃႈ တႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် (5) ၶေႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ PPST ႁၼ်လီၸွမ်းယူႇ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တမ်းဝၢင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃးသေ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။   

တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (5) ၶေႃႈ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတင်းမူတ်းသေ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း၊ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၼ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႃလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇ ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈၽူႈတႅၼ်းတၢင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႅဝ်ပၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈ လူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ EAO တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တီႉၺွပ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၵူဝ်ႇဢမ်ႇႁေသင်သေ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇ ၵူႈလၢႆးတၢင်းၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းမီးၸမ်ထိုင် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉသေ ယူႇတီႈ PPST ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်တေႉတေႉလႄႈ တေသိုပ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ဢဝ်ၵွင်ႈၵူႈသႅၼ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 700 ပၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST)(15/2021) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၼႆႉ မီး 10 ၸုမ်း ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပွင်ၽွၼ်းပၢင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း (KNU/KNLA-PC)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉလႃးႁူႇ (LDU) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း