ပၢင်ၵုမ် PPST (19/2021) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (19/2021) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း 7-9 September 2021 လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online Video Conference ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 9 September 2021 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (2) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တၢင်တူဝ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း (PPST) သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လူပ်းလင်ပိၵ်ႉပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈ PPST တႄႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ တေဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႆလႄႈ  တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ  လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တမ်းဝၢင်းလႆႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း 7 ၶေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

(1) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တီႉၺွပ်းဝႆႉ ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းတင်းမူတ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈတိုတ်ႉၼွင်ႇသင်သေ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇဝႆးဝႆး။

(2) ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းမူတ်းသေ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ။

(3) ဢႃႇၼႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွပ်ႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေသီႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ။

(4) ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေမီးၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃႇ ၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ (Reforms) ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ။

(5) ႁႂ်ႈလူလွမ်တူၺ်းထိုင် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵတ်းယဵၼ် ၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵေႃႇသၢင်ႈပိူင်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။

(6) ႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ဢသၢၵ်ႈသၢႆၸႂ် ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႄးပူၵ်းပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်။

(7) ႁႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇတီမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်မီးယိူင်းမၢႆ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်သေ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ NUG ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ PPST ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း