ပၢင်ၵုမ် UPDJC ႁိုင်မွၵ်ႈပီႊပၢႆယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 June 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCA) ၊ တႅၼ်းၽွင်း လႄႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် ၽၢႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၶွမ်မတီႇ ႁူမ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPDJC တီႈငဝ်ႈငုၼ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵုမ် UPDJC ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 July 2018 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ”

ပၢင်ၵုမ် UPDJC ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝၼ်းထီႉ 13 – 14 June 2019 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႇၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၵျေုႇၺုၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇ SNLD တၢင်တူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ   ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် NCA ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတေ မႄးၶိုၼ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈပီႊယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းႁႅင်းယႂ်ႇၶဝ် ႁူမ်ႇငမ်း ဝႆႉ သေ ထႅင်ႈတၢင်ႇၸုမ်းသမ်ႉ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉၶင်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈတႃႇတေၶိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ် July တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း