ပၢင်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 20 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းပုတ်ႉမီးၼၼ်ႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းတူဝ်ႈတင်း လုမ်ႈၾႃႉသေ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၵႃႈၼူၵ်ႉ၊ ၵႃႈတူဝ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈလၢႆလၢႆပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေတႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇသေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ၸုပ်ႈပဵၼ်ၸုပ်ႈ ႁင်းၽႂ်မၼ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇပႆႇၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး လႄႈ ၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ႁဝ်းမီးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ် ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး၊ ပွႆးၸုတ်ႇလူဝ်၊ ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း၊ ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ၊ ပွႆးလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း၊ ပွႆးၶဝ်ႈဝႃႇ ဢွၵ်ႇဝႃႇ လႄႈ ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း (ပွႆးလူႇသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ) ဢိၵ်ႇတင်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ မႃးၵူႈပီႊပီႊယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း