ပၢင်ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 : 00 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃး သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇငူပ်ႉငီႉႁူမ်ႈႁွမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) သမ်ႉ မီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊  ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Media ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမသျိၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမသျိၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃႇမသျိၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယိုၼ်ႈမွပ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ်တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ မီးႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ ဢူးမဵဝ်းဝိၼ်း တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွတ်ႈသႅင်း လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်သႅင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တၢင်တူဝ် ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) သေ ႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID- 19 တီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (10) ၸုမ်း လူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်တၢင်း Online ယူႇ၊ ၼႂ်း (10) ၸုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) 2 ပွၵ်ႈ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၸုမ်း တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP)၊ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉတေ ၶႂ်ႈၺႃးၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် Online ၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် မီးယူႇ (9) လွင်ႈ၊ တေဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်း ဝၢႆးၼႆႉသင်ဝႃႈလူဝ်ႇထႅင်ႈၼႆၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ၊ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႃးတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢိၵ်ႇတင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးမဵဝ်းဝိၼ်း တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၵေႃႈ တၢင်တူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) 10 ၸုမ်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပၼ်ႁႃတၢင်းပဵၼ် ၵေႃႉလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ် မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈလူဝ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇယူႇ၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ် COVID-19 ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႅတ်ႇၶႄယူႇ၊ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃးဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းလႆႈတေႃႇသူႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်လွင်ႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ဢဝ်ၼမ်ႉ တွၼ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈ လႄႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းသေ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃလၢႆးတၢင်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းသေ ႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း