ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 60 ပၢႆ

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၵူႈလၢႆးတၢင်းသေ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 9 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈယႃႉၶိူင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင် တီႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် ဢၼ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈၵူႈသႅၼ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထိုင် 60 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းထိုင်တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ လူႉတၢႆတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 April 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပျေႇတီႇဢူး လႄႈ ဢဵင်ႇတြႃႇၵျေႃႇၸိၼ်ႇ သွင်ၽူဝ်မေး ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆးၸိူင်း ၼၢင်းၸိူင်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပႁၼ်း ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼႆ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မျႃႉဝတီႇ MWD  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၸၢႆးၸိူင်း ပျေႇတီႇဢူး လႄႈ ၼၢင်းၸိူင်း ဢဵင်ႇတြႃႇၵျေႃႇၸိၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းလွင်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းပၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (ၵ) သေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း လႄႈ ၸၢႆးၸိူင်း ၼၢင်းၸိူင်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း လႄႈ ၸၢႆးၸိူင်း ၼၢင်းၸိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မီး 120 ပၢႆယဝ်ႉသေ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသမ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 10 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၶဝ် ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 April 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လမ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 9 April 2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 618 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသမ်ႉ မီးထိုင် 2,931 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း