ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထိုင် သၢဝ်းပၢႆ၊ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး (1) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တဵမ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈတႄႉ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထိုင် သၢဝ်းပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး (1) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 08:00 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သုၼ်ႇလႆႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ ပူတ်းယႃႉပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008၊ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တိုၵ်းတေႃးႁႂ်ႈလွၵ်းပိူင် ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈပေႃးမူၺ်ႉႁၢႆၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလူၺ်ႈ လၢႆးၵတ်းယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးတေ တႅၵ်ႇယၢႆႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸူႉတုမ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈဢၼ်တႄႉ၊ ၵႅတ်ႉၼမ်ႉတႃ၊ ၶွၼ်ႉ၊ ၵႃးသိတ်းၼမ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆလၢႆမဵဝ်း ၶတ်းၸႂ်ယႃႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေဢမ်ႇၵႃး တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆထိုင် 20 ပၢႆ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁူႉ သၢႆမၢႆၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဝဵင်းမျဵၵ်ႉ (7) ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းတႃႈဝၢႆ (5) ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တီႈလႄးတၢၼ်း (2) ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တိၼ်ႇၵၢၼ်းၸုၼ်း (1) ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တွင်ႇတၵူင်ႇ (1) ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် (3) ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ (1) ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) (2) ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (1) ၵေႃႉ  ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (23) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းမီး (1,000) ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထိုင် သၢဝ်းပၢႆ၊ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး (1) ၵေႃႉ

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်တႄႉ ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးတၢင်းၵူႈလွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၶျေႃႉသင်သေ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 February 2021 ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃး မိူင်းထႆး၊ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ႁူမ်ႈတင်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းသေ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇတႄႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇလၢႆးၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းထီႉ 28 February 2021 ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် Milk Tea Alliance ၼႆသေ ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း တီႇမူဝ်ႇၶရႄႇသီႇဢၼ်မီးၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ပႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း