ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းဢီႇလၢတ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ထိုင် 200 ၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇလၢတ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽူႈၼႄ ၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် မီးလွင်ႈတေႃႇသူႈၵၼ်သေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတၢႆႇၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 200 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶုတ်ႇသေႇ ဢႄႇသေးႁႃးလီ Qusay al-Suhali တႄႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈပၼ်ၽၢင်ႉမႃးဝႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမႃးၶူၼ်းၶဝ်းလေႃးၵၼ် ယူႇၼႆၵေႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 28 ၼႆႉတေႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈၽႅဝ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇၸွမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူင်းဢီႇလၢတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းသေ မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 40 လၢၼ်ႉၵေႃႉ မိူဝ်ႈတေႇမၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းပတ်ႇၵတတ်ႉ လႄႈ ဝဵင်းဢၼ်မီး ပွတ်းၸတ်း မိူင်းဢီႇလၢတ်ႉ ၼၼ်ႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်း တႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵၢၼ်ငၢၼ်း လႄႈ ၶႆႈႁႂ်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်ပႃး လွင်ႈၵၢၼ်ငၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသေ ယၢမ်းလဵဝ်တေႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းပႃး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လပ်ႈယူႇ ယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽွင်းလူင် ဢပ်ႉတႅၼ်း ဢပ်ႉတူၼ်း မႃးတီႇ (Abdel Abdul-Mahdi) ပၼ်ၵတီႉၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်း ၸွမ်း ၼင်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇႁဵတ်းလႆႈႁႂ်ႈ လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈ လူင်ၼႆႉ ယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇလႆႈ လႄႈ ဝၢႆးသေ ဢပ်ႉတႅၼ်းဢပ်ႉတူၼ်းမႃးတီႇ လႆႈဢႃႇၼႃႇ မႃးယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇမၼ်းယူႇ ၊ သၽႃးမိူင်းဢီႇလၢတ်ႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ၽွင်းတႅၼ်း 4 ၵေႃႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇလႄႈ  ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းမိူင်းဢီႇလၢတ်ႉ ပေႃးလႆႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06 : 00 မူင်း ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ လေႇဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း − VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း