ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်းပၢႆ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸူႉတုမ်ၵၼ်သေ ဢၢင်ႈတေၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်တႄႉ၊ ၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ ဢိၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢင် (Rubber bullets) ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈမႃး ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၸူႉတုမ်ၵၼ်ၵူၺ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈသႅၼ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ 1 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ ဝဵင်းၵဝ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၸွမ်းၵၢၼ်ႈၶေႃး၊ ၸွမ်းႁူဝ်ၶႅၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၸွတ်ႇၵႂႃႇမူတ်း၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 12 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 18 March 2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 46 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 224 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈသေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေမီးထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Updated : မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 8 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း