ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်းၼႃး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ မူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းမၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႈသွမ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈပၵ်းသဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်းလူင် ၼိဝ်းတေႇလီႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉမႃး လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်းသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းၶိုၼ်း မၢႆမီႈဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼၼ်ႉ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွႆႈပၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

credit to photo owners
credit to photo owners

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တင်းသွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁုပ်ႈသိမ်းၶိုၼ်း မၢႆမီႈမႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁုပ်ႈသိမ်းပၼ်မၢႆမီႈၼၼ်ႉလႄႈ တေသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း ပႃးသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇ ၵႂႃႇၸူး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ တေႃႇပေႃးလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၶဝ်မီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး Hannan Mollah လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဝႃႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးႁဝ်းတႄႉ တိုၼ်းတေသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇပေႃးထိုင် ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉယူႇ လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်း ဝၼ်းထီႉ 8 January 2021 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇ တေၶိုၼ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢမ်ႇၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇၵူဝ်ၽူၼ် ဢမ်ႇၵူဝ်ၵတ်းသေ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃးသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမၢႆမီႈမႂ်ႇၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမႆႈၸႂ်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေတဵၵ်းၵႃႈၶၼ် ၶူဝ်းၶွင်သေ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၵူဝ်ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၸဝ်ႈငိုၼ်းတိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း တဵၵ်းၵႃႈၶၼ်မၼ်းသေ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်လူၺ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ ယင်းႁၼ်ထိုင်ပႃးဝႃႈ မၢႆမီႈမႂ်ႇဢၼ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တူၵ်းယူႇၼႂ်းလွၵ်းလဵၼ်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ယင်းပႆႈလႆႈၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 January 2021 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈလိူဝ်ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း