ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁူဝ်ၶဝ်ႇ တဵၵ်းၵၢၼ်ႈၶေႃး ၵျွတ်ႉ ၾလွႆးတ် ၵူၼ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ်သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 03 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ NBC News ဝႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း တေႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တူၼ်ႈတေႃ တီႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ် ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ၸွမ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တႄႉတႄႉသေ တွၼ်ႈတႃႇတေၵုမ်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသင်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မီးၵူၼ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸမ် 2 လၢၼ်ႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 1 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုတ်ႇၾႆးၽဝ် တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းၼမ် ပၢင်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း၊ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ၊ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ ၼိဝ်းသီးလႅၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်း မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (21,882) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (1,881,205) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,134) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး (108,059) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (645,974) ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်သုတ်း လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 03 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း၊ (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (6,464,330) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (382,717) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (3,077,623) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 03 June 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း