ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတင်းၼမ်

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းတင်းၼမ်သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယုပႆႇတဵမ် 18 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယုပႆႇတဵမ် 18 ပီႊ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းတီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 17:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်တေႉ ပိုတ်းယိုဝ်း ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈပွၵ်ႉၼႃႇၼတ်ႉတေႃး ဝဵင်းလွႆႇၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထိုင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 13 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း 10 ၵေႃႉ သေ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 13 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 13 ၶူပ်ႇ 1 ၵေႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယုပႆႇတဵမ် 18 ပီႊ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း 13 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈႁူင်းႁေႃး ဝဵင်းလွႆၵေႃႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ပေႃးတေၶိုၼ်း လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP) ႁူမ်ႈၵၼ် တေငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 04:00 မူင်းပၢႆ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈတလူၵ်ႉမဵဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ (မြင်းခြံ) တိူင်းမၢၼ်းတလေးယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉဝၢၼ်ႈတလူၵ်ႉမဵဝ်ႉသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ လႄႈ ၽူႈယိင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉဝၢၼ်ႈတလူၵ်ႉမဵဝ်ႉသေ ႁၼ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်တီႉၺွပ်းယဝ်ႈ ဢမ်ႇပွႆႇဝႆႉသေၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 May 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။ 

ၸွမ်းၼင်ႇ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 တႄႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း မီး 785 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်မီး 4,965 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – RFA