ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၶႄႇလႄႈရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ၶႄႇလႄႈ ရၢတ်ႉသျႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Kavkaz-2020 ဢမ်ႇၼၼ် Caucasus-2020 သေမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽိုၵ်းသိုၵ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းၸၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရၢတ်ႉသျႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ Caucasus ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ပၢင်ႇလၢႆႇလမ် (Black Sea) လႄႈပၢင်ႇလၢႆႇၵႅတ်ႉသ်ပီႇယၼ်ႇ (Caspian Sea) ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိူင်းသိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်းရၢတ်ႉသျႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး၊ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းဢႃႇမေးၼီးယႃး၊ မိူင်းပေႇလႃႇရုတ်ႉသ်၊ မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသတၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ မီးသိုၵ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ (80,000) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ (1,000) ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ၊မိူင်းဢႃႇမေးၼီးယႃး၊ မိူင်းပေႇလႃႇရုတ်ႉသ်လႄႈ မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢသႃႇပၢႆႇၵျၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၵႃႇသတ်ႉသတၢၼ်ႇ၊ မိူင်းတႃႇၵျီႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ ၼီးသျႃး၊ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းသီလင်ႇၵႃႇ (6) မိူင်းၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းသေ ႁိူဝ်းသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၢၼ်ၽိုၵ်းၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၶႄႇလႄႈရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ
သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း Caucasus – 2020

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း Caucasus-2020 ၼႆႉ ၸႂ်ႉၵႃးတႅင်ႉ (Tank) 250 လမ်း၊ တပ်ႉၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈတပ်ႉပႆလိၼ် 450 ၊ တပ်ႉၶိူင်ႈႁႄႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈ၊ တပ်ႉၶိူင်ႈဢမျွၵ်ႈလူင် 200 လႄႈ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင် (launch rocket) တင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21−26 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ထိုင် လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (6) ဝၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်း တေပဵၼ်လၢႆးလဵၼ်ႈပိဝ်ႇႁႃႇၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ၊ ပိဝ်ႇႁႃႇႁပ်ႉတိုၵ်း၊ လၢႆးႁူမ်ႈၵၼ်သေ လွမ်ႉတိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း လွၵ်းလၢႆးပၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ (30) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉလႆႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း