ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၶၢဝ်းမႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 March 2020 သြႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းသူင်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 March 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 14 March 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း (5) ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ၊ မီးမေႃသွၼ် ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း (230) ၵေႃႉလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇ ၼေႃးၽႃႇသ (မႁႃသတ်ထမ်မၸေႃတိၵထၸ) ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ် /မေႃသွၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး မီးပႃး မေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းဢေမီ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ တေပူင်သွၼ်ၵႂႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လၢႆးပူၵ်းပွင်တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ လၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ၊ ပိုၼ်းႁူႉပၢႆးယူႇလီ ဢိၵ်ႇတင်း ပိုတ်းႁူႉပၢႆးႁၼ် ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်ႉၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၶၢဝ်းမႆႈတႄႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် မေႃသွၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပိုၼ်းႁူႉပၢႆးႁၼ်တဵမ်တူဝ်သေ တွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇတေပဵၼ် ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – Facebook – Sai Loa Pain Gnso
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း