ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၼမ်းသွင်မိူင်း ဢွၵ်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 October 2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The New York Times လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ လႄႈ ၽူႈၼမ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶိမ်ၸူင်ဢိုၼ် ၸတ်းႁဵတ်း တီႈမိူင်းသုၺ်ႇတိၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2019  ပုၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်းလီသင် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငိၼ်ၵၼ် တင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၼႆသေ ယူႇတီႈ ၽူႈၼမ်းၵူဝ်းရီးႁွင်ႇ ၶိမ်ၸူင်ဢိုၼ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း (8) ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း တႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်သင်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA မိူင်းၵူဝ်းရီးႁွင်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း  မိူင်းၵူဝ်းရီးႁွင်ႇ သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ပေႃးတေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လူၺ်ႈထွႆႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵူၺ်းတႄႉ ၽၢႆႇႁဝ်းဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆလႄႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄထရမ်ႉ ထူပ်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၼမ်ႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသႂ်ႇၸႂ် တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႄႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ တူၺ်းပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၵူၺ်းၶႂ်ႈလႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်  တႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼႃႈ ၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ – Khaosod
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း