ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၶူးလၢႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (1)

လုၵ်ႈၸုမ်းၶူးလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ဢိူင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ပွႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် လႄႈ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူပ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 December 2019 လုၵ်ႈၸုမ်း လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၶူးလၢႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လႄႈ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၼႂ်းဝၼ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဢၼ်ၶူးလၢႆးလူင် လုင်းသြႃႇၵျေႃႇထေး လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး လႄႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈၸုမ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ဢွင်ႈတီႈ ၵျွင်းၼွင်မႃႉလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလႄႈ မီးၶႅၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢုပ်ႇတၢၼ်ႈၶႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇသူဝ်း၊ လုင်းသြႃႇမၢဝ်းၶမ်း၊ ၶူးလၢႆးသြႃႇသၢင်ႇဢုင်း၊ ၶူးလၢႆးလူင် လုင်းသြႃႇၵျေႃႇထေး၊ ၸၢႆးတုမ်ႇၶၢဝ် တၢၼ်ႈၶႆႈသပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တင်ႈၸုမ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း လႄႈ လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (200) ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈၸုမ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၸၢႆးဢွၼ်ပိုၼ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ၶူးလၢႆးလူင် လုင်းသြႃႇၵျေႃႇထေးႁဝ်း မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း တႃႇပိုၼ်ၽႄ ၾိင်ႈငႄႈလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး လႆႈၼမ်ၼမ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ပေႃးတေၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်သေ မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈၸုမ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးလၢႆးလုင်းသြႃႇၵျေႃႇထေး လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 November တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 December 2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (1) လိူၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး (107) ၵေႃႉ၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လၢႆးၶႅၼ်ႉ (108) လွၵ်း လၢႆးလႅဝ်း၊ လၢႆးၶွၼ်ႉ၊ လၢႆးမိုဝ်း၊ လၢႆးတေႃႇသူႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ၶူးလၢႆး လုင်းသြႃႇၵျေႃႇထေး မႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ၼႂ်းပီ 2019 တီႈထုင်ႉမၢဝ်း ဝဵင်းမူႇၸႄႈ လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၸုမ်းတင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ (300) ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၶူးလၢႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႄႈ မီးပႃးပၢင်ၼႄ တင်းၵႃႈ လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ (108) လွၵ်းသေ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ဢၼ်လႆႈပၼ် ဢွင်ႈတီႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႄႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈမိုဝ်ႉတူမ်ႈၶဝ်ႈႁုင်ၽၵ်း ၸႃႇၵႃႉလဵင်ႉလူၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈႁွင်းလူင် ဢၼ်လႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်ပိတ်ႉမၢင်ၼင်လွမ်ႈလႄႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးၵမ်ႉထႅမ် ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉသေ တူင်ႉတၵ်ႉသူင်ႇပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း