ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ Erywan Yusof လႄႈ ပႃႇတီႈၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်း မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်းၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆသေ ၶိုၼ်းမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပႆႇပဵၼ်သေ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉ တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 4 ဢၼ် ႁူမ်ႈပႃး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ထႅင်ႈ 8 ဢၼ် ဝႃႈၼႆ။

မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပႃးဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉ တႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ Erywan Yusof ၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ  11 October 2021 ၼႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈၸိူဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉယူႇ။

ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၽူႈဢၼ်တိုၵ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈ လုမ်းတြႃး တေႃႇသူႈတၢင်းၽိတ်းယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လွင်ႈၼိုင်ႈၼႆသေ ယူႇတီႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ လႆႈတမ်းဝၢင်း မူႇပိူင် 5 ၶေႃႈ ႁူမ်ႈပႃး လိူၵ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇယဝ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁိုင်ၼၢၼ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ တႃႇႁႂ်ႈၽွင်းတၢင်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပေႃးတေလႆႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း