ပၢမ်ႉၵႅတ်ႉ LPG ၼႂ်းမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယိူဝ်းတႅၵ်ႇ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 16 August 2019   သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး One31.net လၢတ်ႈဝႃႈ မီးလူတ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ လႆႈထႆႇၶလိပ်ႉ (Clip) သေ မႅၼ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းယူႇၼၼ်ႉ ပၢမ်ႉၵႅတ်ႉ LPG ဢၼ်တိတ်းၸပ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်တီႈၼိုင်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ၾႆး ဝႃႈၼႆ။

ပၢမ်ႉၵႅတ်ႉ LPG တႅၵ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 August 2019 ပူၼ်ႉမႃး  တီႈဝဵင်း သႅမ်ရဵပ်ႉ (siem reap)  မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယိူဝ်း (Cambodia) တၢင်းႁႅင်းၵႅတ်ႉ တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇထိုင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းမူတ်း 15 ၵေႃႉသေ မီးလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ လူတ်ႉၵႃး ႁိူၼ်းယေးလႆႈလုမႆႈၸွမ်း တၢင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၵႅတ်ႉတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၸွပ်ႇႁႃပိူင်ပဵၼ်သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵွၼ်ႇပၢမ်ႉၵႅတ်ႉ တေတႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉတၢင်ႇၵႅတ်ႉၵႂႃႇ 2,000 လိတ်ႉ တႃႇႁေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢမ်ႉၵႅတ်ႉသေ ၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်းၵႅတ်ႉဝႆႉ တီႈပၢမ်ႉၵႅတ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉထႅမ်ယူႇၼၼ်ႉ  ထင်ၵဵပ်းၵႅတ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈ တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – One31.net
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း