ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းပႅတ်ႇ 18%

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Delta ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈပႃး ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးပွတ်းဢွၵ်ႇ−ပႄႈသိၾိၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူတ်းယွမ်းလူင်း လႄႈ ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ World Bank ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းသေ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းပႅတ်ႇ 18% လႄႈ လႆႈဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆယူႇၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၼ်ၶမ်း လႄႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼိုင်ႈတေႃႇလႃႇ ၼႆႉ လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈထိုင် 2,700 ပျႃး၊ ၶၼ်ၶမ်းၶွၵ်ႉ ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈလႂ် ထိုင်ၵႂႃႇ 22 သႅၼ်ပၢႆယူႇယဝ်ႉ။

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵိၼ်းႁႅင်း ႁူမ်ႈတင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းမိူင်း တႃႇတေႁဵတ်းၵေႃႈႁႃယၢပ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် WorldOMeter ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇတီႈၸၼ်ႉ 62 ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်းမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ မီးတူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 461,066 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 17,631 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢထမ်ႇမ ယိုတ်းသိမ်းဢၢၼ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ထိုင်တီႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ Aaditya Mattoo လၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ၊  ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း CDM ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း