ပၼ်ႁႃပၢႆးယူႇလီၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉ

ၽူႈၸၢႆးၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇပေႃးၵႆႉလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်လႄႈ သမ်ႉၶိုၼ်းသူင်မိုတ်ႈၵိၼ် လဝ်ႈ၊ ပီႇယႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ်မႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ တေမီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးတီႈ ၽူႈၸၢႆး ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉၼုမ်ႇတိုၵ်ႉၵမ်ယူႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽူႈၸၢႆး ၽွင်းတိုၵ်ႉၼုမ်ႇတိုၵ်ႉၵမ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ် 6 မဵဝ်းၼႆႉ

  1. ပီး

ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေၵႆဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ် ၼုမ်ႇၸၢႆးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပီးဢုတ်းတုတ်း၊ ပုမ်ၶႆၶိုၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၼႆယူႇ၊ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉလွင်ႈၵိၼ်ပီႇယႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပီႇယႃႇမွၵ်ႈ 568 milliliters ၼႆႉ မၼ်းပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းထိုင် 180 calories ၵမ်းလဵဝ် ၵွပ်ႈၼၼ် ၼုမ်ႇၸၢႆးၸိူဝ်းၵႆႉၵိၼ် ၼၼ်ႉ တေမီးပုမ်ၶႆလႄႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇ။

  1. တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်

တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၽူႈၸၢႆးၵႆႉပဵၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၶႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ  cholesterol ၶဝ်ႈၵႂႃႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလွင်ႈလႅၼ်ႈလႆၶွင်လိူတ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် လွတ်ႇလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်တိပ်ႇ သူင်ႇၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ဝၢႆးတၢႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လႆႈ လူၺ်ႈဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇသေႇ ၵိၼ်ဢႃႇႁႃႇရတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ မဵဝ်းမီးၽွၼ်းလီ လႄႈ ငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ် မဵဝ်းမီးၶႆမၼ်းသုင် ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈဝူၼ်ႉၼမ်ၶမ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁၢင်ႇၵႆတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်လႆႈၼမ်ၶိုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

  1. ၵႅၼ်ႇသႃႇထူင်ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉ (Prostate)

ၵႅၼ်ႇသႃႇထူင်ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇၸၼ်ႉထီႉ 2 ဢၼ်တၢမ်းၵႅၼ်ႇသႃႇၽိဝ် ၼိူဝ်ႉၼင်သေ သမ်ႉၵႆႉပဵၼ်တီႈၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ဢႃႇယုယႂ်ႇၶိုၼ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ထုၵ်ႇလီၵႆႉၵႂႃႇ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇထူင်ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႄႉၵင်ႈလႄႈ ႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

  1. ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႆႉထူပ်းႁၼ်တီႈၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ် ၵႅၼ်ႇသႃႇ ပွတ်ႇ။ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၸိူဝ်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼၼ်ႉ တေမီးတိုဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပွတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ− တၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇပိၵ်ႉတၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း၊ ပွတ်ႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈငၢႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီတိုတ်းလႅၼ်းယႃႈလႄႈ ဝၢႆႇႁႃလုမ်း လႃးပၢႆးယူႇလီႁႂ်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈ ၼႆယူႇ။

  1. မီးပၼ်ႁႃၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွတ်ႇယဵဝ်ႈ

သင်ၸိူဝ်ႉၽူႈၸၢႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ယဵဝ်ႈယၢပ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႆႉၵႆႉယဵဝ်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈထူင်ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈၸၢႆး ၼႂ်းသၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွတ်ႇယဵဝ်ႈလႆႈၵူႈသႅၼ်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသမ်ႉပဵၼ် ၸိူဝ်းမီးဢႃႇယု 50 ပီႊၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တေမီးတိုဝ်းတၢင်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထူင်ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉတိုင်ႇၵႂ်လႆႈသုင်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ယင်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇထူင်ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၽူႈၸၢႆးၸိူဝ်းထူပ်းႁၼ် ႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ ဢွၼ်တၢင်းမၼ်းပႆႇၽႄႈ လၢမ်းပေႃးၼႆ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းယူတ်းယႃႁႂ်ႈႁၢႆလႆႈပဵၼ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းပႅတ်ႇ 98% ၵွပ်ႈၼၼ် ထုၵ်ႇလီၵႆႉၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇထူင်ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈၸဵဝ်းႁူႉလႄႈ ယူတ်းယႃလႆႈၶိုတ်းတၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. လွင်ႈၶႂ်ႈႁူမ်ႈၵႃႇမလူတ်းယွမ်းလူင်း

ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ယမ်းၽွင်းတေႃႇလဵဝ် ၵႆႉထူပ်းႁၼ် ၵၢၼ်ၶႂ်ႈႁူမ်ႈၵႃႇမလူတ်းယွမ်းလူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၽူႈၸၢႆးထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈသေ ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁေႃႇမူၼ်း ၽူႈၸၢႆးလူတ်းလူင်း လႄႈတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင် မိူၼ်ၼင်ႇ − တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် သေတႃႉ ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်တေႃႇလဵဝ် မီးလွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃ လွင်ႈၶႂ်ႈႁူမ်ႈၵႃႇမလူတ်းယွမ်းလူင်း လႆႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁေႃႇမူၼ်းတႅၼ်းတၢင် ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆး ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်တေႃႇဝၼ်း တွၼ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၶႂ်ႈႁူမ်ႈၵႃႇမဢေႇလူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈမႃးတၢင်းၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၵႆႉထူပ်းႁၼ်တီႈၽူႈ ၸၢႆး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉ ၵႆႉၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ် ပၢႆးယူႇလီၵႃႈႁိုဝ် သေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉၵႆႉၵိၼ်လဝ်ႈ၊ ပီႇယႃႇ လႄႈ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃပၢႆးယူႇလီ ၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ထုၵ်ႇလီဝၢႆႇႁႃလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ ဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် မဵဝ်းမီးၽွၼ်းလီလႄႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈ၊ ပီႇယႃႇ၊ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်သေ လူတ်းယွမ်းတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉလႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − https://www.sanook.com/men/83277/

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း