ပၼ်ႁႃလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တွၼ်ႈ (2)

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇတြႃး၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးတီႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇမီးမႃးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပႅတ်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇတြႃးဢမ်ႇ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၸူဝ်ႈၵႃႈၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃးၽႃႇၵၢင် ဝၢင်းၶိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈတေဢမ်ႇႁၢႆသေ တေသိုပ်ႇမီး ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယူႇ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေပဵၼ်မႃး။ ပေႃးဢမ်ႇမီးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ပၢင်လူင် (1947) ၵေႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတေဢမ်ႇမီးမႃး။ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ယဝ်ႉမိူဝ်ႈ (12.02.1947) ၼၼ်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈယုင်ႈယၢင်ႈမႃး၊ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်း ၵေႃႈထုၵ်ႇ ယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈ (19.02.1947)။ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးၵေႃႈထုၵ်ႇယိုဝ်းသေမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ယွၼ်ႉမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၵၼ်ႁိမ် ဢႃႇၼႃႇ ၵၼ်။

ၸွမ်းလူၺ်ႈပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉမၢၼ်ႈၵေႃႉဢွၼ်ၵေႃႇတင်ႈမႃးဢွၼ်တၢင်း ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ CPB (ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ) ၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ  ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇ သၢၼ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ (1948) ယဝ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁၢင်ႈလွၵ်းဝႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ− ၵိူင်း CPB  (ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ)၊ ၵိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈၵိူင်းသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ ယဝ်ႉ။ ပေႃးလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇၵၼ်ၵေႃႈမီးမႃးလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ သူၺ်ႇတႅၵ်ႈ (ၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ) ၵေႃႈဢမ်ႇမီးဢႃႇၼႃႇပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈလီလီ ယွၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢၼ်ႈၶဝ်မီးႁႅင်းသိုၵ်းဝႆႉသေ ဢဝ်လၢႆးၵူႈလွင်ႈႁိမ်ႁဵတ်းႁိမ်သၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယႃႇမီးဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉၶတ်းၸႂ်ထိင်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈမူႇပိူင်ၽွင်းငမ်းၾႅတ်ႉတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ သေတၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမုင်ႈမွင်း။ ထိုင်မႃး (02.03.1962) ၸွမ်ႁၢၼ် ၼေႇ ဝိၼ်း ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇသေ သိၵ်ႇယႃႉၶေႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်လႄႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈၸေႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸေႃးပဢူးၵျီး တႄႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈမိူဝ်ႈ (1949) သေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပဵၼ် CPB (ပႃႇတီႇၶွမ်ႇ မိဝ်ႇၼိတ်ႉ) ၼၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ ဢႃႇၼႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈတေလူမ်ႉလႅဝ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸဝ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ၼေႇဝိၼ်း သေႁၢၵ်းလင် ၸေႃးပဢူးၵျီး ၶဝ်ယဝ်ႉ။ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸေႃးပဢူးၵျီး ၶဝ်ၵေႃႈၵႃႈလႆႈထွႆသိုၵ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈတေႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်လူင်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႃႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

မၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၽိတ်းၵၼ် ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇၵၼ်ၶိုၼ်းတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးတၢင်ႇၶိူဝ်းတေမီးဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆ ၶဝ်ၶိုၼ်းၽွမ်ႉၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၶိုၼ်း တေလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းမႃးၼင်ႇၼႆ။ ဝၢႆးသေ CPB (ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ) ၶဝ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၼေႇဝိၼ်းသေတိုၵ်းလိုပ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸေႃးပဢူးၵျီႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ  CPB (ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ) ၶဝ်ၶိုၼ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

မေႃႇၸီႇတုင်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတီႈ ၵူၵ်ႉမိၼ်ႇတၢၼ်ႇ (KMT) ယဝ်ႉ ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇ ၼိတ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ် ပတဵင်းတိၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁႃမေႃႇၸီႇတုင်းၵမ်းလဵဝ်သေ ပၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၸတ်းၵၢၼ်ၶဝ်တီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈမိူင်းတႆးၵမ်းလဵဝ်။ ပတဵင်းတိၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇလီမႃးသေ မၼ်းၸင်ႇ သူၼ်းတုမ်ဢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸွမ်းသၼ်လွႆသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ−တႆးလႄႈမိူင်းတႆးယဝ်ႉ။ ဢဝ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈ မေႃႇၸီႇတုင်း သေႁွမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း၊ သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၼေႇဝိၼ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်လႆႈလူႉယႂ်ႇတၢႆၼမ်တေႉပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးယဝ်ႉ။

ႁိုင်ႁိုင်မႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇၸွမ်း ပတဵင်းတိၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈႁူႉတူဝ်ၵၼ်မႃးဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ် တူၵ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ထိုင်မႃး 1989 ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၶိူဝ်းဝႃႉ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ (ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ)၊ ၶၢင်၊ တႆး ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇတီႈ ပတဵင်းတိၼ်ႇ သေ ၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းပဵၼ်မႃးၸုမ်း UWSA (ဝႃႉ), NDAA (မိူင်းလႃး), MNDAA (ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ) တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယၢင်းၽိူၵ်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈ (1949)။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယၢင်းလႅင် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈ (1957)။ မိူင်းတႆးလႄႈမွၼ်း ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈ (1958)။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူင်းၶၢင်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈ (1960)။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉရၶႅင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈ (1968)။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၵူႈၸေႈမိူင်းၼႆႉယွၼ်ႉၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇတြႃးၽဵင်ႇပဵင်း၊ ယွၼ်ႉၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မီးဝႃႇတၶိူဝ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ဢမ်ႇဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ။ ပေႃးဢုပ်ႇၵၼ်မႃးၵေႃႈၶႂ်ႈယူႇၽၢႆႇပႄႉပုၼ်ႈမႃႇယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉလႄႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ် မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈလိူၼ်ၵူႈပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၼ်ႁႃဢၼ် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ (01.02.2021) ပၢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ၵၢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇလုၵ်ႉ တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး။ ယွၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇၵၼ်သေပဵၼ်မႃးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဢမ်ႇႁူႉပိုၼ်းပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မီးၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းသေဢမ်ႇမီး ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း၊ ႁၼ်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈ ၾႅတ်ႉတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊  ၵုမ်ႇလႅၼ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ၽၢႆႇလႂ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈသေ သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈတူၵ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်ယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ၊ ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ ၼႆႉၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပေႃးႁၢင်ႈလွၵ်း မႃးဝႆႉတင်ႈတႄႇပႆႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ။ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယုမ်ႇယမ် ဢွင်ႇသၢၼ်း သေလႅၼ်ႈၸွမ်းၵူၼ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း၊ ၵမ်ႉထႅမ် ဢွင်ႇသၢၼ်း သေသၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးမႃးလႄႈၸင်ႇပဵၼ်မႃး လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် (ပင်လုံဂတိဂဝတ်) ယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပၢင်လူင် (ပင်လုံဂတိဂဝတ်) ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်ၸွမ်းၵူၼ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ယပလ ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ႁိုဝ် လိူဝ်သေဝႃႈၶိုၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉပိုၼ်း “မိူင်းတႆးၵႂႃႇလႂ်” (ရှမ်းပြည်ဘယ်လဲ) ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၼေႇဝိၼ်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းလုၵ်ႈတီႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ပဵၼ်ၵႂႃႇ သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉသေ ၶတ်းၸႂ်ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ။ ထိုင်မႃး (8.8.88) (ပႅတ်ႇသီႇတူဝ်) ၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်။ သင်ႇၶႃႇလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်သၢၼ်ၶတ်းလုၵ်ႉၼႄၵၢင်တေႃႇ ၼေႇဝိၼ်း တင်းၼမ်။ ၼေႇဝိၼ်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈတၢမ်ႇလႄႈ ၸင်ႇ လူတ်းယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေၸင်ႇဢဝ် တၢၼ်းသူၺ်ႇ ၶိုၼ်ႈတႅၼ်း။ တၢၼ်းသူၺ်ႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လူဝ်ႇမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉၼႆသေ ၸင်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း (2008) ဢၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉႁႂ်ႈပေႃးၵုမ်းၵမ်ဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁွင်ႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၸွမ်းႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း (14) ပီ။ မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း (2008) ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၶိုၼ်းတူၵ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း တၢၼ်းသူၺ်ႇ ထႅင်ႈသေတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ် ၵၼ်ပွင်ႉၶၢင်းၵၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵႄႈတူဝ်သေ ၵႃႈလႆႈၵုမ်ႈႁူဝ်ၶၢမ်ႇယူႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ပၢၼ် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉၵေႃႈ သိုပ်ႇယၢင်ႈၸွမ်းႁွႆးတိၼ် ၼေႇဝိၼ်း သေၵမ်းၵမ်း လႅၼ်ႈၵႂႃႇ ရတ်ႉသျႃး ယူႇၼႆၵေႃႈမၼ်းၼႄဝႃႈ တႄႇၸႂ်ႉၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ ၶိုၼ်းၵူၺ်း။ ဢၼ် ဝႃႈႁႂ်ႈပဵၼ် ၾႅတ်ႉတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၢင်းမၼ်းတၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်း ပႃႇတီႇ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် လီဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉတူၺ်းလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉသေ ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈ မိုဝ်းပိူၼ်ႈထႅင်ႈၼၼ်ႉ လီမီးသတိၵၼ်ၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ (ပႂ်ႉသိုပ်ႇလူဢၢၼ်ႇတွၼ်ႈသၢမ် “တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ၼႆၵၼ်သေ ၵမ်းၶႃႈ)။

ပၢႆၵမ် − သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ

14.10.2022

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း