ပၼ်ႁႃလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ပၼ်ႁႃလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃမႃး ပီ 1948 မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆပဵၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ်လူင်ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶႂ်ႈႁူႉႁၼ်လႄႈ တေႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈႁူႉႁၼ်ယဝ်ႉ။

ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈတႃႇႁၼ်တူဝ်ထူပ်းလႄႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်လၢႆမိူင်းသေမႃးႁူမ်ႈၵၼ် လႄႈ ၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 ၼၼ်ႉပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇမၼ်းယဝ်ႉ လွင်ႈဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၵၼ်သေမႃးႁူမ်ႈ ၵၼ်တင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်းလႄႈ ပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵေႃႈယႂ်ႇမႃး။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ လေႃးၽ ယႂ်ႇသေၶႂ်ႈဢူမ်ဢိုၼ်မိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸင်ႇမီးမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်၊ ပွႆးတိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်းယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈမီးလၢႆပၢႆးဝူၼ်ႉ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉလၢၵ်ႇလၢႆသေ ၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၽိတ်းၵၼ်၊ တိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈသေ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼေႇဝိၼ်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈ 02. 03. 1962 ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼမ်လၢႆ။ ၸႂ်ႉလၢႆး တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ မိူင်းၸၢင်ႈယုင်ႈ ၸၢင်ႈတႅၵ်ႇၵၼ် ႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ၼေႇဝိၼ်း ၸင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ် ပၢႆးမိူင်းလုၵ်ႉတီႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ သေၵပ်းသိုပ်ႇ ရတ်ႉသျႃး မႃးယူႇ ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၼေႇဝိၼ်း ၵေႃႈဢမ်ႇဢွင်ႇ၊ ဢမ်ႇဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိမ်လႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ႇၶႃႇ လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်ၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းလႄႈ မိူဝ်ႈ 08. 08. 1988 (ပႅတ်ႇသီႇတူဝ်) ၼၼ်ႉ ၼေႇဝိၼ်းၸင်ႇယွမ်းလူင်းသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၶိုၼ်းလၢႆး တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇယဝ်ႉ။ တၢၼ်းသူၺ်ႇ ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းတေႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမၢႆမီႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၶၢဝ်းတၢင်း (14) ပီယဝ်ႉ။ ပေႃးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမၢႆမီႈလၵ်းမိူင်း 2008 ယဝ်ႉ တၢၼ်းသူၺ်ႇၸင်ႇၸတ်းၵၢၼ် လိူၵ်းတင်ႈသေ ၸွမ်သိုၵ်း တဵင်းၸဵင်ႇ ၸင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ၵေႃႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်။ ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ၵၼ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇမီးမႃး NCA ယဝ်ႉ။

ဝၢႆး ၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ မူတ်းဢႃႇယု ၵၢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (5) ပီယဝ်ႉ ပႃႇတီႇ NLD လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီ (ပီ 2015−2020)။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8−9) ပီ ဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ၵေႃႈၵုမ်ႇလႆႈထဵင်ၵၼ် မေႃးၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပေႃႇလသီႇၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇထိုင်ယိူင်း မၢႆ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်။ ထိုင်မႃး ပီ 2021 ၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ပႃႇတီႇ NLD လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵၼ်လႆႈ။ ယွၼ်ႉ ပႃႇတီႇ NLD ပႅတ်ႉလႅၼ်ၶၼႅၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်းတင်ႈၼႆသေ တပ်ႉမတေႃႇ (တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ၸင်ႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈ ဢဝ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵိုတ်း ယိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉတပ်ႉမတေႃႇ (တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ယိုတ်းၵုမ်းၵမ်ဢႃႇၼႃႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ႇၶႃႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်တင်းၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶႅၼ်း ႁၢင်ႈႁၢႆႉလိူဝ်ႁႅင်းမႃး။ လုၵ်ႉတီႈၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈတၢင်းၵတ်းယဵၼ်ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ဢဝ်လၢႆးတႃတေႃႇတႃ ၽၼ်းတေႃႇၽၼ်း ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်းမႃးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇတိၺွပ်း၊ လူႉတၢႆ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်လႄႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ် ပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ၼႃႇလိူဝ်သေပၢၼ် ၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼမ်လႄႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈယွမ်းၽႂ်သေ ၸင်ႇၵိူတ်ႇပၼ်ႁႃၶိုၼ်ႈမႃး။ ယွၼ်ႉၶုၼ်မိူင်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်တြႃးၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈလႄႈပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

(ပႂ်ႉသိုပ်ႇလူဢၢၼ်ႇထႅင်ႈတွၼ်ႈသွင်ၶႃႈ)

ပၢႆၵမ်− သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ

24.09.2022

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း