ပၼ်ႁႃလွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တင်း EU ၽၢႆႇဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ပႄႉၵႂႃႇ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ဢူးယေႃးပ EU လၵ်ႉၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းပၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ် ဢႄးပတ်ႉ (Airbus) ဢူးယေႃးပ သေ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တိူင်ႇလၢတ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈၸုမ်း ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆလုမ်ႈၾႃႉ WTO ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ပႄႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈ ၽၢႆႇဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇပႄႉၵႂႃႇလႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ဢူးယေႃးပ EU တေလႆႈသၢႆႈ တႅၼ်းပၼ်ငိုၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တႃႇငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ 7500 လၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ဢူးယေႃးပ EU သူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 18 October 2019 ၽၢႆႇဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈၶွၼ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်။

ရေႃးပၢတ်ႉ လၢႆႉထီႇသႃႇ (Robert Lighthizer) ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် EU ဢူးယေႃးပ ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Airbus ၼႆႉ မီးလၢႆပီႊမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈမႃးသေ ၽၢႆႇဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တိူင်ႇလၢတ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းႁိုင်လႆႈ 15 ပီႊယဝ်ႉ ၸင်ႇမီးလွင်ႈလႆႈၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶွၼ်ႇ ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ဢူးယေႃးပ EU သူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇၼႆ ၸုမ်းၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ WTO မၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထရႅမ်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၸွမ်းၵၼ် တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၽိၼ်ႇလၼ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် WTO တႅတ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇပႄႉလူင်ၼိုင်ႈဢၼ် တႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ် EU ဢူးယေႃးပႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တေၵႃႉၶၢႆသူင်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢမေႇရီႇ ၵၢၼ်ႇတေၶိုၼ်ႈငိုၼ်းၵႃႈၶွၼ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 10 ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပႃးၸဵမ် ဢၢႆးရိတ်ႉ (Irish) လႄႈ သၵွတ်ႉ (Scotch) ၵုၼ်ႇဢၼ် EU ဢူးယေႃးပ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႉၼမ်ၼမ် တေၶိုၼ်ႈငိုၼ်းၵႃႈၶွၼ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 25 ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း