ပႃႇတီႇတႆးလႅင် သွင်ပႃႇတီႇ မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵၼ်ႁႂ်ႈပူတ်းပၢႆႉပႃႇတီႇ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်မုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (Tai-Leng Nationaliteis Development Party- TNDP) လႄႈ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (Shan-ni Solidarity Party- SSP) မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် ႁႂ်ႈဢဝ်ပၢႆႉပႃႇတီႇဢၼ်ပူၵ်းတင်ႈဝႆႉ ပူတ်းလူင်းၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလႅင် The Voice Of Shan-Ni ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (SSP) တဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်မုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (TNDP) ဢဝ်ပၢႆႉပႃႇတီႇဢၼ်ပူၵ်းတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လူင်းၶိုၼ်းတင်းမူတ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 March 2020 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဢွင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈလိၼ်းၽႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၼွင် ဝဵင်းၶမ်ႈတီႈဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးပူဝ်ႇပူဝ်ႇဢွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်မုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် TNDP ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းၶမ်းတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလႅင်ဝႃႈ− ယွၼ်ႉဝႃႈ ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈဢဝ်ပၢႆႉပႃႇတီႇ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼွင် လူင်းလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ပူတ်းပၢႆႉပႃႇတီႇဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈတိူင်ႇထိုင်တီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၶမ်းတီႈ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင် ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (SSP) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝႆႉယူႇ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈပူတ်းပၢႆႉ ပႃႇတီႇ TNDP လႄႈ လွင်ႈဢၼ်လၢတ်ႈၸႃတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇ TNDP တီႈဝဵင်းၶမ်းတီႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 2 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (SSP) ၼႆႉဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉပႃႇတီႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶမ်းတီႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဝႃႈ တေဢၢၼ်းပူၵ်းတင်ႈ ပၢႆႉပႃႇတီႇ ဝၼ်းထီႉ 25 May 2020 (လိူၼ်ႁႃႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၵုမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းပူၵ်ႈတင်ႈပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်မုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (TNDP) သမ်ႉ လႆႈပူၵ်းတင်ႈဝႆႉ ပၢႆႉပႃႇတီႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇ (13) ဢိူင်ႇ ဝဵင်းၶမ်းတီႈသေးမီးၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႈ 7,000 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း