ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ ANP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ (ANP) ဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး ၼိုင်ႈၶိုင်ႈပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ ANP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ

ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) ဢွင်ႇပေႉတီႉၼင်ႈသၽႃးဝႆႉ ၼိုင်ႈၶိုင်ႈပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႄႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တီႉၺွပ်း မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ဝႆႉယူႇသေ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းတင်းၼမ်သူၼ်ၸႂ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈတင်းမူတ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇသေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) ၼႆႉ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ (15) တီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသၽႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းရၶႅင်ႇ တႃႇသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း (3) ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ တီႈၼင်ႈမီး (63) တီႈ၊ တီႈၼင်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း (1) တီႈၼင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး (64) တီႈၼင်ႈဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ ANP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ
“ANP မိူဝ်ႈပီႊ 2015”

ၼႂ်းၵႃႈ (17) ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝဵင်းတၢၼ်ႇတွႆး၊ ဝဵင်းၵႂႃႉ၊ ဝဵင်းယၢၼ်းပျႄး လႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႇဢွင်ႇ (4) ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တူဝ်ႈတင်းဝဵင်းယူႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) ယၢမ်ႈဢွင်ႇပေႉ တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ၊ မွင်ႇတေႃး၊ ယတေႉတွင်ႇ၊ ပူင်ႇၼႃးၸုၼ်း၊ ၵျွၵ်ႉတေႃႇ၊ မျွၵ်ႉဢူး၊ မိၼ်းပျႃး၊ မျေႇပုင်ႇ လႄႈ ပွၵ်ႉတေႃး (9) ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ တူဝ်ႈတင်းဝဵင်း။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝဵင်းလူင်ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ၊ ဝဵင်းတွင်ႇၵူၵ်ႉ လႄႈ ဝဵင်းဢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (11) ပႃႇတီႇ လႄႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈပႃႇတီႇ (21) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း (154) ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ႁိမ်တီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (8) တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (5) တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း (14) တီႈၼင်ႈလႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း (1) တီႈၼင်ႈ ႁူမ်ႈ (28) တီႈၼင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃႈ (28) တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) ဢွင်ႇပေႉ တီႈၼင်ႈသၽႃးၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (8) တီႈၼင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း (7) တီႈၼင်ႈ ႁူမ်ႈ (15) တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃးၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (3) တီႈၼင်ႈ၊ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း (4) တီႈၼင်ႈ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း (1) တီႈၼင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (7) တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ (AFP) ဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (1) တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း (2) တီႈၼင်ႈ လႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (1) တီႈၼင်ႈ လႄႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်း (1) တီႈၼင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တူၺ်းၼႆၸိုင် ၼႂ်းဝဵင်းတွင်ႇၵူၵ်ႉ လႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႇဢွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢွင်ႇပေႉသေတႃႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉတႄႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) ဢွင်ႇပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတင်းမူတ်းပၼ်ႁႅင်း ANP ၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႆႈတူၵ်းသုမ်းတူၵ်းသုမ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ တေၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈဢၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (3) ၵေႃႉ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇၵူၵ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း တေမီးၽွၼ်းလီမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ပႃးၵူၼ်းဝဵင်းတွင်ႇၵူၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ပေႃးၶိုၼ်းမႃးတူၺ်း ၼႆၸိုင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽွင်းမီးပၼ်ႁႃယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ရၶႅင်ႇၵူၺ်း လၢတ်ႈတၢင်ႁဵတ်းတၢင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈလွင်ႈ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းသၽႃးႁိုဝ် ၼွၵ်ႈသၽႃးၵေႃႈယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တႄႉဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်သင်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၵိၼ်းၼၼ်ႉ NLD ဢမ်ႇပေႃးတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈမီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈဢဝ် ဢၼ်လီလိူဝ်မၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်းဢွင်ႇပေႉသေ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇၶဝ်တူၵ်းသုမ်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၶဝ် ၸီႉၸမ်ႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇတင်းလၢႆ ထုၵ်ႇလီမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း